واکسن Sinopharm Covid 19 تأیید شده: اولین واکسن ویروس کرونا ویروس چین تأیید شد ، واکسن Sinopharm 79.3٪ موثر است – چین واکسن Sinopharm Covid 19 را برای استفاده عمومی تصویب می کند

By CIds35

[ad_1] نکات برجسته: چین تصویب مشروط واکسن کرونا را به شرکت دولتی سینوفرم می دهد این اولین تاییدیه واکسن Kovid-19…