پسر نخست وزیر پیشرفته ترین کشور در جهان است و … پدر به دنبال تابعیت کشور دیگری است – بوریس جانسون پدر استنلی جانسون درخواست تابعیت فرانسه می کند

By CIds35

[ad_1] لندنپدر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس درخواست تابعیت فرانسه داده است. اقدام پدر نخست وزیر جانسون اندکی پس از…