ماه: فوریه 2021

کودتای میانمار: تظاهرات علیه کودتای نظامی در میانمار شدت می گیرد ، هزاران نفر به خیابان ها می آیند – صدها نفر در اعتراض به کودتای کودتای میانمار به خیابان ها می آیند

By CIds35

یانگوناعتراضات در سراسر کشور علیه کودتای نظامی در میانمار شدت گرفت. روز جمعه صدها دانش آموز و معلم به خیابان…