ماه: ژانویه 2021

لای شیاومین: چین بانکی را که 2000 کرون رشوه گرفته و از محل اسکناس به خانه باز می گردد رشوه می دهد – چین بانک دار سابق لای شیاومین را در پرونده فساد و جادو اعدام کرد

By CIds35

نکات برجسته: چین در پرونده فساد مالی ، لای شیومینگ ، بانکدار سابق را کشت در تاریخ 5 ژانویه دادگاه…